ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Тази политика за поверителност има за цел да ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Моля, отделете време, за да прочетете нашата политика за защита на личните данни внимателно. Искаме да сте наясно как използваме вашата информация и начините, по които можете да упражните правата си.

Настоящата Политика за защита на лични данни важи за вашите лични данни, когато посещавате www.umni.bg и/или използвате нашите продукти/услуги чрез този сайт и не важи за други сайтове и/или продукти/услуги, които не притежаваме и/или не контролираме.

КОИ СМЕ НИЕ

Дружеството, предоставящо ви услуги в качеството на Администратор на лични данни е „Умни Солюшънс“ ЕООД, ЕИК 204765843, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1111, ул. „Христо Максимов“ № 56, представлявано от управителя Елица Огнянова Стоилова, e-mail: support@umni.bg , tel.: +359 895 190 022.

Отговорник по защита на личните данни: Елица Огнянова Стоилова, служебен адрес: гр. София, п.к. 1111, ул. „Христо Максимов“ № 56, e-mail: support@umni.bg, tel.: +359 895 190 022.

Ние от „Умни Солюшънс“ ЕООД уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот и работим непрекъснато, за да запазим данните, които обработваме, сведени до минимум и максимално защитени. Въпреки това, за да можете да използвате нашите услуги и за да може ние да ги подобряваме и развиваме, трябва да обработваме някои лични данни. Като използвате някоя от нашите услуги вие приемате, че сте прочели и разбрали тази Политика за защита на лични данни.

ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И КАК ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ

Личните данни са данни, които описват и са свързани с някого в лично качество. Това са данни, чрез които лицата могат да бъдат идентифицирани.

Ние събираме някои лични данни, за да предоставим услугите на всички наши клиенти. Ние обработваме личните данни само по законоустановени причини. Не продаваме и не разпространяваме по друг начин вашите лични данни. Можем да ги споделяме с нашите избрани подизпълнители, само когато това е необходимо за предоставянето на нашите услуги, както е изрично описано по-долу.

Обработваме следните лични данни за лицата за постигане на следните цели:

Имена на клиента са ни необходими, за да можем да идентифицираме лицето като наш потенциален клиент.

Адрес на електронна поща, съответно телефонен номер са ни необходими, за да се свържем с клиента във всеки един момент във връзка с изпълнение на заявените услуги, за да отговаряме на вашите запитвания и да уважаваме вашите искания.

Когато сме получили запитване от лице чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените от него данни за контакт (имена, телефонен номер и имейл адрес), за да се свържем и да му предоставим информацията или съдействието, от което той се нуждае.

Бихме искали да използваме адреса на електронната ви поща и телефонния ви номер, за да ви изпращаме информация за нашите услуги, промоции, отстъпки и бонуси, които можете да ползвате. Това ще направим, само ако ни дадете вашето изрично съгласие да получавате тази информация.

Вашето съгласие е доброволно и няма да ви откажем нашите услуги, ако не ни го предоставите. Въпреки това считаме, че ще имате голяма полза от получаването на тази информация, защото тя ще отразява най-новите ни проекти и идеи за подобряване на услугите ни и удовлетвореността на нашите клиенти.

Няма да използваме вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги от трета страна.

Можете да оттеглите съгласието си за получаване на тази информация по всяко време като пишете на отговорника по защита на личните данни по всеки удобен за вас начин: чрез писмо, електронна поща и/или подаване на молба на място.

МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ

Ние не събираме лични данни за крайните потребители на софтуерното решение „чатбот“. Ние не сме администратори на лични данни по отношение на крайните потребители, а действаме като обработващ на лични данни, като обработваме и използваме само данни, които нашите клиенти-администратори на лични данни са ни предоставили доброволно. Това означава, че всеки клиент на нашите услуги носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като ние нямаме достъп до тези лица и нямаме практическа възможност да контролираме дали клиентите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

Ето защо, всяко лице носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание и/или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на имената, телефоните и имейл адресите, предоставени ни от клиент.

 МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Ние сме предприели широк кръг от технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на продуктите/услугите ни. Тези лица са обучени и оправомощени по съответния начин. Нашият персонал е длъжен да обработва личните данни съгласно указанията ни относно законосъобразността, поверителността, етиката и подходящото използване на данните.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
За предоставяне на качествени продукти/услуги, ние сме ангажирали доставчици на услуги – обработващи, внимателно подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни. Без тях осъществяването на нашите услуги няма да е възможно. Ползваме само подизпълнители – професионалисти в съответната област, чрез които осигуряваме допълнителна сигурност на вашите данни и на които предоставяме само информация, необходима им за изпълнение на възложените им дейности, включително:

  • За управление на услугите, предоставяни на потребителите, и администриране на кореспонденцията и уведомленията: Facebook, Mailchimp, Viber/Skype, Messenger и др.;
  • За домейн и хостинг: ETN Host;
  • За анализиране на ползването на сайта и подобряване на услугите ни – Google Analytics и Google AdWords Pixel;
  • За персонализиране на съдържанието, което виждате – Google AdSense.

В рамките на Google инструментите ние нямаме възможност да разпознаем лицата, чиито данни се генерират. Въпреки това тази информация може да бъде индивидуализирана от Гугъл платформите и да влияе на съдържанието, което те ви показват. За повече информация и деактивиране на определени функции, следва да използвате настройките на Google платформата, над които ние нямаме контрол и не можем да блокираме функционалностите им.

В други случаи, когато това се изисква от закон или договор, данните ви може да бъдат предоставени във връзка със счетоводно или правно обработване, извършване на плащания, събиране на вземания и др., като в тези случаи данните се обработват за нас само въз основа на нашите изрични указания и инструкции и в съответствие с нашата политика за защита на личните данни с необходимата грижа и сигурност.

Не предоставяме личните ви данни на трети страни без законово или договорно основание, не ги продаваме и не ги разпространяваме по друг начин.

При осъществяване на дейността ни не се извършва трансфер на лични данни за трети страни извън ЕС на лица, освен ако това е необходимо за извършване на определени функции като част от услугата с потребителите, изброени по-горе. Всички лица, на които се предават данни са одобрени и изпълняват всички изисквания на EU-U.S. Privacy Shield Framework.

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Ние предоставяме услуги само от лица над 18-годишна възраст. Ако сте на възраст под 18 години, Моля, потърсете помощ от лице на възраст най-малко 18 години, за да използвате нашите продукти/услуги.

Ако получим информация, че сме събрали лични данни от лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще го изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме такива данни.

Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ

Данните, получени чрез контактната ни форма, съхраняваме до 6 (шест) месеца с оглед създаването и уреждането на договорни отношения.

Регистрационни данни (като име, телефон, имейл адрес) съхраняваме в срок до 3 години или до оттегляне на съгласие преди изтичане на този срок.

Всеки потребител може по всяко време да заяви искане за изтриване на личните му данни, съхранявани и обработвани от администратора, чрез писмо и/или по електронната поща.

ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право да поискате копие от личните си данни по всяко време, да проверите точността на съхраняваната информация, да коригирате или актуализирате тази информация, да поискате личната ви информация да бъде изтрита, ако са налице основания за това, както е описано по-долу. Освен това имате право да се оплачете, когато правата ви за защита на личните данни са били нарушени. По-долу сме посочили подробно описание на правата ви като субекти на лични данни:

– имате право да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и да поискате копие от вашите лични данни, както и  до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни;

– имате право да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора. Може да ви бъде отказано да заличим личните ви данни по следните причини: упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на наше правно задължение и/или за изпълнението на задача от обществен интерес, и/или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

– имате право да поискате личните ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни;

– имате право да поискате да се ограничи обработването на личните ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това, например: оспорите точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни; обработването е неправомерно, но вие не желаете личните данни да бъдат  изтрити, а само използването им да бъде ограничено; не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или  защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред вашите интереси.

– имате право да поискате да получите личните данни, които ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин;

– имате право да направите пред отговорника по защита на лични данни възражение срещу такова обработване на вашите лични данни, ако са налице основания за това.

Можете да адресирате всички искания до отговорника по защита на личните данни. За да имаме възможност да Ви предоставим пълно съдействие, Моля да ни предоставите точна информация за вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата ви да поискаме допълнителна информация, за да установим самоличността ви.

Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни и/или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

  1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
  2. да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 (тридесет) дни от получаване на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още 2 (два) месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

НАДЗОРЕН ОРГАН

Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, можете да подадете жалба до надзорния орган в Република България, който е Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.

Също така можете да подадете жалбата си в страната, в която живеете, в работното си място и/или в мястото, където смятате, че нарушаваме правата ви.

 КОРИГИРАНЕ И ДОПЪЛВАНЕ НА ДАННИ

За ваше удобство и улеснение може да използвате следния текст за коригиране и допълване на вашите данни:

Искане за коригиране/допълване на данни

До „Умни Солюшънс“ ЕООД, ЕИК 204765843, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1111, ул. „Христо Максимов“ № 56, представлявано от управителя Елица Огнянова Стоилова,

От: __________________________________ (трите имена)

Тел.: ______________________

E-mail: _____________________

Моля да бъде извършено коригиране/допълване на следните данни: ________________

Моля данните да бъдат допълнени по следния начин: ______________________________

и/или

Моля данните да бъдат коригирани по следния начин: ______________________________

 ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

За ваше удобство и улеснение може да използвате следния текст за оттегляне на съгласие:

Искане за оттегляне на съгласие

До „Умни Солюшънс“ ЕООД, ЕИК 204765843, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1111, ул. „Христо Максимов“ № 56, представлявано от управителя Елица Огнянова Стоилова,

От: __________________________________ (трите имена)

Тел.: ______________________

E-mail: _____________________

Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен: ______________________________________________________

Оттеглям съгласието си по отношение на всички предоставените от мен данни/по отношение на следните данни: ____________________________________________________

Оттеглям съгласието си за всички цели на ползване на данните/по отношение на следните цели: ___________________________________________________________________

ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИ

За ваше удобство и улеснение може да използвате следния текст на искане за изтриване на данни.

Искане за изтриване на данни

До „Умни Солюшънс“ ЕООД, ЕИК 204765843, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1111, ул. „Христо Максимов“ № 56, представлявано от управителя Елица Огнянова Стоилова,

От: __________________________________ (трите имена)

Тел.: ______________________

E-mail: _____________________

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или свързани с мен, да бъдат изтрити, освен данните, които следва да бъдат съхранени за целите на изпълнение на законови задължения.

ТРАНСФЕР НА ДАННИ

За ваше удобство и улеснение може да използвате следния текст на искане за трансфер на данни.

Искане за трансфер на данни

До „Умни Солюшънс“ ЕООД, ЕИК 204765843, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1111, ул. „Христо Максимов“ № 56, представлявано от управителя Елица Огнянова Стоилова,

От: __________________________________ (трите имена)

Тел.: ______________________

E-mail: _____________________

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или свързани с мен, да бъдат изпратени на: __________________________________

 
Контакт и Абонамент